Privacy verklaring

Verwerking Persoonsgegevens

Sandra Sinot, eigenaar van praktijk 'Uitzicht', hierna te noemen ‘Sandra Sinot’, kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je -persoonlijk dan wel via een bedrijf- diensten en/of producten van Sandra Sinot bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Sandra Sinot verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Sandra Sinot kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens:
Sandra Sinot gebruikt jouw naam en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten.

Medische gegevens (dossier):
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Sandra Sinot, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over de sessies en gegevens over eventuele uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 • Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die Sandra Sinot, na jouw expliciete toestemming, mogelijk heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.
 • Sandra Sinot neemt de beveiliging van persoonsgegevens zeer serieus, gaat hier zorgvuldig mee om en heeft dit Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Sandra Sinot bij de verwerking van persoonsgegevens.
 • Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Sandra Sinot de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Sandra Sinot. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten van Sandra Sinot en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt nooit aan derden verstrekt of verkocht.

Betaalgegevens:
Sandra Sinot gebruikt jouw persoonlijke gegevens voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst. 

Delen met derden

Sandra Sinot doet haar uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat Sandra Sinot:

 • Zorgvuldig omgaat met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
 • Als jouw therapeut heeft Sandra Sinot als enige toegang tot de medische gegevens in jouw dossier.
 • Sandra Sinot heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de coaching – counseling is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens de afwezigheid van Sandra Sinot.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als Sandra Sinot vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal Sandra Sinot jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Bewaartermijn Persoonsgegevens

Sandra Sinot bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Sandra Sinot jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Gegevens in het cliëntendossier blijven -zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist- 15 jaar bewaard.

Andere informatie wordt na één (1) jaar dan wel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Sandra Sinot jouw persoonsgegevens.

Beveiliging
Sandra Sinot neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Sandra Sinot heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Sandra Sinot, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Sandra Sinot verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Sandra Sinot via info@uitzichtvoorjou.nl.

Wijzigingen

Sandra Sinot behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Lees daarom regelmatig het privacy statement voor een update.

Over Sandra Sinot en Praktijk Uitzicht

Uitzichtvoorjou.nl is de website van Sandra Sinot

Sandra Sinot en Praktijk Uitzicht wordt beheerd door:
Sandra Sinot en is als volgt te bereiken:

 • Adres: St. Victorstraat 52E, 2741JR Waddinxveen
 • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 24426979
 • BTW nummer: NL001655016B55
 • E-mailadres: info@uitzichtvoorjou.nl

Waddinxveen, 4 augustus 2022

 

"Voel je krachtiger en beter voorbereid op van werk, relaties en sociale contacten"

06-16 30 52 77

info@uitzichtvoorjou.nl